Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Výzva na dodávateľa rastlinného oleja (CDRO podľa DIN 51605)

Táto ponuka má obmedzenú platnosť do 24.10.2015
Komodity - Komodity dopyt - Výzva na dodávateľa rastlinného oleja (CDRO podľa DIN 51605)
Cena: 0.00 €
navrhnite

My spoločnosť Komodity Online s.r.o.* týmto vyhlasujeme výberové konanie podľa týchto kritérií:

Názov: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 192015

Výzva ukončená. O ďalších výzvach sa informujte prostredníctvom kontaktného formuláru!

Identifikácia obstarávateľa výberového konania:
Logo Komodity Online s.r.o. oficial

*Komodity Online s.r.o.
IČO:47225378
DIČ:2023806499
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (nová adresa-viď kontakt)
Telefón (SK) +421 948 412 312
Telefón (CZ) +420 607 833 586
E-mail: obchod@komodityonline.com
*Poverená spoločnosť pre výberové konanie na základe mandátnej zmluvy

Identifikácia obstarávateľa:
Logo PTZ

Povltavské tukové závody Trading a.s.
Zagarolská 163, 277 51  Nelahozeves

Autorizácia:
Povltavské tukové závody Trading a.s. mandátnou zmluvou a utorizačným listom poveruje spoločnosť Komodity Online s.r.o. výberovým konaním na dodávky CDRO.

Predmet obstarávaného tovaru:
Výsledkom obstarávania bude podpísaná zmluva na jednotlivé zákazky jednotlivo s výberom dodávateľa so schopnosťou pravidelných dodávok repkového oleja do rafinérie (Stredočeský kraj).

Obstarávací tovar:
Kúpa Surového repkového oleja podľa normy DIN 51605 - 10 (CDRO)

Špecifikácia záujmu o olej CDRO a parametre (podľa normy DIN 51605)
Surový olej repkový, obsah fosforu od 10 ppm do 200 ppm, číslo kyslosti max. 8 mg KOH/g

Dĺžka spolupráce a doba dodania tovaru:

a) S platnosťou zmluvy jeden rok ale pre každý prípad jednotlivo jednorazový (SPOT) / Týždenný / Mesačný objem. Na základe písomných objednávok kupujúceho

b) Pre dlhodobý ročný kontrakt s možnosťou predĺženia na ďalší rok na základe objednávok v mesačných intervaloch

Nákup 50 ton. Po overení dodávateľa a kvality suroviny CDRO uzatvorenie prvého kontraktu na 300 ton oleja. S postupným navyšovaním na 500 t a 1000 t...

Platobné podmienky a spôsob platby:
Vlastné finančné prostriedky rafinérie

Platba ONLINE po kontrole tovaru a vzoriek
Peňažný ústav odberateľa: Česká spořitelna, a.s, alebo: Komerční banka, a.s.
Na základe faktúry dodanej pred dovozom tovaru a objednávky

Miesto dodania:
Povltavské tukové závody Trading a.s., Zagarolská 163, 277 51  Nelahozeves

Podmienky dodania tovaru:
1)      Súhlas s preverením tovaru v mieste vykládky u odberateľa
2)      Dodanie špecifikácie tovaru ku každému tovaru (autocisterna) a/alebo technický list výrobku
3)      Dodanie CMR
4)      Dodanie faktúry
5)      Dodanie dodacieho listu

Požiadavky na dodávateľa:

Úplná firemná ponuka (FCO) link na stiahnutie vzoru obsahuje:
1)      Zaslanie kompletného profilu spoločnosti
2)      Výpis z obchodného registra (údaje s možnosťou dohľadania v obchodnom registri)
3)      Bezdlžnosť voči daňovému úradu - potvrdenie
4)      Uskutočnený predaj za posledných 6 mesiacov (Skúsenosti s predajom CDRO) – referencie
5)      Prehlásenie spoločnosti že v momente predaja sú majiteľmi tovaru - doklad o vlastníctve
6)      Prehlásenie že tovar nepochádza z trestnej či nelegálnej činnosti
7)      ISCC certifikát dodávateľa
8)      Potvrdenie o pôvode tovaru + uhlíková stopa suroviny (CO2)
9)      Návrh zmluvy o dodávkach
10)   Certifikát suroviny
*Dokumenty je možne kombinovať alebo nahradiť obdobnými podkladmi – o doplnenie bude dodávateľ požiadaný

Účel spracovania ponuky:
Výber najvhodnejšieho dodávateľa suroviny: Surový repkový demugovaný olej pre obstarávateľa a podpis zmluvy o dodávkach.

Osobné údaje:
Ponuka musí obsahovať Váš súhlas/nesúhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti pre Povltavské tukové závody Trading a.s. a Komodity Online s.r.o. Spoločnosť Komodity online s.r.o. je registrovaná na úrade na ochranu osobných údajov SR.

Odpoveď na ponuky:
- Odpoveď zo strany obstarávateľa bude zaslaná všetkým zúčastneným spoločnostiam (dodávateľom) prostredníctvom spoločnosti Komodity Online s.r.o.
- Pre doplnenie údajov spoločnosti bude dodávateľ vyzvaný písomnou formou

Kritéria na výber dodávateľa:
- Najnižšia cena
- Referencie dodávateľa
- Preukázanie spôsobilosti dodávok tovaru
- Stabilita a pravidelnosť dodávok

Doba a čas výberového konania:
Prvé výberové kolo sa uskutočňuje od 20.9.2015 do 21.10.2015

Ďalšie výberové kolo môže obstarávateľ vyhlásiť v prípade že do výberu nebude zaradený dodávateľ, ktorý spĺňa podmienky pre dodávky tovaru s najvýhodnejšími podmienkami

Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť výberové konanie pred jeho dátumom ukončenia alebo vyhlásiť nové kolo výberového konania

Postup pri záujme o výberové konanie
V prípade záujmu o zúčastnenie sa výberového konania je potrebné dodať písomnou formou: požiadavky na dodávateľa uvedených v článku 6 a identifikácia dodávateľa: sídlo, meno konateľa spoločnosti, kontaktné údaje na zodpovednú osobu.

Žiadosť je potrebné odoslať najneskôr do 21.10. do 16:00 hod. kompletne v jednom maily s predmetom mailu: „Výberové konanie – cenová ponuka
Linky: Načo sa tento olej používa? Čo je CDRO?

Ďalšie možnosti spolupráce:
- Možnosť prenajatia voľných zásobníkov na olej
- Je záujem o Rafinovaný repkový olej (ponúknite)
-Okamžitého odkúpenie tovaru pri dojednaní ceny v deň ponuky tovaru = Okamžitý odkup v prípade prestojov v mieste iných lokalít CZ/SK/HU/PL
- Spracovanie CDRO: Prepracovanie vašej vlastnej suroviny formou „práce ve mzdě“
Celkové možnosti rafinérie Vám zašleme v prípade Vážneho záujmu o spoluprácu kontakt

Kapacita:1000 MT
Lokalita:DDP Česká republika
Pôvod:Nerozhoduje
Balenie:Autocisterna
Palety:
 Kontaktovať - zadať záujem
** V prípade záujmu o iné značky a tovar sme pripravení ho pre Vás zabezpečiť!
** If interested in other brands and products we are ready to prepare it for sale!