Komodity online - Predaj komodít od overených dodávateľov

Incoterms 2010

Incoterms 2010 pravidláIncoterms (z anglického International Commercial Terms) je súbor medzinárodných pravidiel pre označenie dodacích podmienok pre tovar prepravovaný od predávajúceho ku kupujúcemu.

Medzinárodná obchodná komora vytvorila tento súbor pravidiel pre odstránenie rozdielností obchodných zákonníkov rôznych krajín. Od svojho vzniku v roku 1936 až doteraz prešiel tento súbor pravidiel viacerými zmenami, vyplývajúcimi zo zmien v medzinárodnom obchode.

Od 1. januára 2011 je v platnosti už ôsme vydanie označované Incoterms 2010.

Hoci dodacie podmienky špecifikované v Incoterms vznikli pre usmerňovanie medzinárodného obchodu, je ich možné použiť aj pri pohybe tovaru v rámci jednej krajiny.

Súbor pravidiel Incoterms nie je možné považovať apriori za právne záväzný. Ich záväznosť pre zmluvné strany začína až vtedy, keď sa tieto na aplikácii niektorej z doložiek podľa Incoterms zmluvne dohodnú. Hoci sa zmluvné strany môžu dohodnúť na určitých zmenách v niektorých detailoch oficiálneho znenia Incoterms, je potrebné robiť to s rozvahou a opatrne. V prípade sporu sa totiž môže stať, že súd odmietne aplikovať konkrétnu doložku Incoteram, ak zmluvne dohodnuté zmeny budú podľa súdu výrazné.

Doložky Incoterms

Súbor Incoterms 2010 obsahujúca 11 doložiek. Tie sú delené do 2 kategórií – podmienky použiteľné pre všetky druhy prepravy a podmienky použiteľné len pre námornú prepravu.

Princíp Incoterms spočíva v presnom stanovení momentu prechodu výdavkov a rizík z predávajúceho na kupujúceho. V zásade je možné definovať 2 odlišné situácie. V prvom prípade prechádzajú výdavky a riziká z predávajúceho na kupujúceho pri odoslaní tovaru. Vtedy výdavky a riziká spojené s prepravou znáša najmä kupujúci. V druhom prípade prechádzajú výdavky a riziká z predávajúceho na kupujúceho pri dodaní tovaru. Vtedy výdavky a riziká spojené s prepravou znáša najmä predávajúci.

Skupina E

Kupujúci si tovar preberá priamo zo závodu predávajúceho a od momentu jeho prevzatia za tovar aj zodpovedá.

 • EXW (Ex Works) – zo závodu (dojednané miesto)

Predávajúci zodpovedá za to, že odovzdá tovar kupujúcemu vo svojom závode. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s prípadným colným konaním a vývoznými formalitami, dopravou tovaru a prípadným poistením.

Táto doložka predstavuje minimálny záväzok a riziko pre predávajúceho a maximálny záväzok a riziko pre kupujúceho.

Skupina F

Predávajúci dodá tovar dopravcovi. Dopravcu určí kupujúci.

 • FCA (Free Carrier) – vyplatene k dopravcovi (dojednané miesto)

Kupujúci určí miesto, kam má predávajúci dodať tovar dopravcovi. Predávajúci zodpovedá za dodanie tovaru k dispozícii na prepravu na dohodnutom mieste. Prevzatím tovaru dopravcom preberá kupujúci na seba všetky ďalšie náklady a riziká.

 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplatene k boku lodi (dojednaný prístav nalodenia)

Predávajúci je povinný dodať tovar na mólo k boku lode alebo v člne k boku lode. Kupujúci určí loď, ku ktorej má byť tovar dodaný. Ak je tovar určený na vývoz, kupujúci je povinný precliť tovar určený na vývoz. Od momentu dodania tovaru k boku lode preberá na seba kupujúci všetky ďalšie náklady a riziká. Doložka FAS nezahŕňa náklady na nakládku tovaru na loď.

 • FOB (Free On Board) – vyplatene na loď (dojednaný prístav nalodenia)

Na rozdiel od doložky FAS, predávajúci je povinný zabezpečiť nielen dodanie tovaru k lodi ale aj jeho nakládku na loď. V momente prechodu tovaru cez okraj lode prechádzajú na kupujúceho všetky ďalšie výdavky a riziká.

Skupina C

Predávajúci musí zaistiť prepravu do dohodnutého prístavu. Predávajúci nenesie riziko za stratu či poškodenie tovaru počas jeho dopravy.

 • CFR (Cost and Freight) – výdavky a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Predávajúci vyberá loď a platí cenu námornej dopravy až do dohodnutého prístavu. Okrem toho predávajúci zabezpečuje vývozné formality a znáša náklady spojené s nakládkou tovaru. Predávajúci preberá na seba riziko straty, alebo poškodenia tovaru, ako aj akéhokoľvek zvýšenia výdavkov prechodom tovaru okrajom lode v prístave nalodenia (podobne ako u FOB).

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – výdavky, poistenie a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Okrem všetkých povinností uvedených v doložke CFR predávajúci je navyše povinný zabezpečiť námorné poistenie proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Ide o poistenie podľa podmienok FPA na 110% hodnoty tovaru. Poistné hradí predávajúci.

 • CPT (Carriage Paid To) – preprava vyplatená do ... (dojednané miesto určenia)

Predávajúci vyberá dopravcu a znáša všetky náklady spojené s tovarom a prepravou do dohodnutého miesta určenia. Odovzdaním tovaru prvému dopravcovi prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho všetky riziká spojené so stratou alebo poškodením tovaru, rovnako ako riziko zvýšenia výdavkov behom prepravy tovaru.

 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – preprava a poistenie vyplatené do (dojednané miesto určenia)

Okrem všetkých povinností uvedených v doložke CPT predávajúci je navyše povinný zabezpečiť poistenie tovaru proti riziku straty alebo poškodenia počas prepravy. Predávajúci znáša všetky výdavky spojené s prepravou a poistením tovaru.

Skupina D

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto ... Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci je povinný dodať tovar k dispozícii kupujúcemu v dohodnutom mieste určenia bez vykládky, na dopravnom prostriedku. Kupujúci na svoje náklady a riziko zabezpečí vykládku tovaru, dovozné colné formality, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru.

 • DAT (Delivered At Terminal) – s dodaním na terminál ... Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci má všetky povinnosti ako v doložke DAP s tým, že navyše zabezpečí a znáša náklady na vykládkou tovaru na prekladisku - termináli.

 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním, clo vyplatené (dojednané miesto určenia)

Predávajúci nesie výdavky a riziká spojené s tovarom a jeho dodávkou až do miesta určenia. Pokiaľ nie je určené inak, hradí predávajúci aj vykládku tovaru. Predávajúci zabezpečí aj všetky dovozné formality, znáša aj všetky dovozné colné poplatky a iné výdavky v krajine určenia. Kupujúci tak preberá tovar, ktorý je uvoľnený k voľnému obehu v krajine určenia.

Táto doložka predstavuje maximálny záväzok a riziko pre predávajúceho a minimálny záväzok a riziko pre kupujúceho.